Toimintamalli: Jos kohtaat syrjintää, kiusaamista tai muuta epäasiallista käytöstä

TAUSTA

Olympiakomitea, Väestöliitto ja Suomen Taitoluisteluliitto suosittelevat, että seuralla on toimintamalli ristiriitatilanteiden selvittämistä varten. Lahden Taitoluistelijat ry on kehittänyt ja valmistellut jäsenistölleen Matalan kynnyksen toimintamallin ristiriitatilanteiden käsittelyä varten. Toimintamallia ohjaa luottamuksellisuus, puolueettomuus ja vuorovaikutteisuus. Koko prosessi perustuu läpinäkyvyyteen, reiluuteen ja avoimuuteen.

Toimintamalli soveltuu tilanteisiin, joissa henkilö (luistelija, vanhempi, valmentaja tai toimihenkilö) on kokenut tulleensa väärin- tai epäreilusti kohdelluksi, kiusatuksi, syrjityksi tai muutoin epäasiallisen käytöksen tai toiminnan kohteeksi.

Matalan kynnyksen toimintamalli ristiriitatilanteiden käsittelyssä

1. Asian vireille tulo:

 • Asian käsittely lähtee vireille luistelijan, luistelijan vanhemman tai valmentajan aloitteesta
 • Yhteydenotto asian vireille saamiseksi pyydetään toimittamaan sähköpostilla seuran sähköpostiin (lahdentaitoluistelijat@gmail.com). Seurajohtaja Miia Simpanen kuittaa viestin vastaanotetuksi ja välittää yhteydenoton asian käsittelijöille Anu Asikaiselle ja Katja Mallatille.
 • Asianosaisiin ollaan yhteydessä mahdollisimman pian ja heidän kanssaan sovitaan tapaaminen asian käsittelemiseksi. Tapaaminen järjestetään viimeistään kahden viikon sisällä asian vireille tulosta seuran toimistolla SOL-areenalla.  

2. Asian käsittelyä koskeva tapaamisen järjestämisen periaatteet:

 • Kun ristiriitatilanne on syntynyt valmentajan ja luistelijan/luistelijan perheen välillä, valmentajalle tilaisuuteen osallistuminen on velvoittava. Jos perhe tai luistelija ei suostu osallistumaan yhteiseen tapaamiseen, asianosaisia kuullaan omilla tapaamisilla ja tapaamisten muistiot toimitetaan valmentajalle ja johtokunnalle.
 • Kun ristiriitatilanne on syntynyt ryhmän/joukkueen sisällä, eli luistelijoiden välillä, voidaan tapaaminen toteuttaa valmentajajohtoisesti. Käsittelijä voi osallistua tilaisuuteen ja antaa tukea ja ohjausta luistelijoille sovinnon tekemiseksi ja toimintasuunnitelman laatimiseksi.
 • Luistelijoiden välisten ristiriitatilanteiden käsittelyä koskeva tapaaminen järjestetään käsittelijöiden toimesta (kts.ed. Asian vireille tulo) luistelijan, luistelijan vanhemman tai valmentajan pyynnöstä ja asianosaisten suostumuksella. Asianosaisten luistelijoiden vanhempiin osallistumisesta tapaamiseen päätetään tilannekohtaisesti. Käsittelijät ovat kuitenkin aina yhteydessä asianosaisten luistelijoiden vanhempiin tapaamisen jälkeen.

3. Tapaamisen kulku:

 • Käydään läpi tapaamisen pelisäännöt (käsittelijä jakaa puheenvuorot, kunnioittava ja asiallinen käyttäytyminen, tavoitteena saada aikaan sopimus jatkosta, perheen tai luistelijan oikeus keskeyttää tilaisuus tai pyytää tilaisuudessa aikalisä, käsittelijän oikeus keskeyttää tilaisuus tai ehdottaa aikalisä, yhteenvedon kirjaaminen)
 • Käsittelijä käy läpi tapahtumat ja seikat, jotka ovat johtaneet tilaisuuden järjestämiseen
 • Asianosaiset pitävät omat puheenvuoronsa
 • Asianosaiset esittävät toiveensa jatkon suhteen
 • Käsittelijä ohjaa ja tukee asianosaisia sopimuksen tekemisessä
 • Kirjataan sopimus yhteenvetoon
  • Jos sopimukseen ei päästä, voidaan sopia väliaikaiset tavoitteet ja sopia uusi tilaisuus
  • Jos sopimukseen ei päästä toisenkaan tilaisuuden jälkeen, asia viedään johtokunnan käsittelyyn
 • Sovitaan uusi tilaisuus, jossa arvioidaan laaditun sopimuksen toteutumista
  • Jos todetaan, ettei sopimus ole toteutunut tai se on osoittautunut toimimattomaksi, käsittelijä ohjaa ja tukee asianosaisia uuden sopimuksen laatimiseen
 • Käsittelytilaisuudesta kirjataan yhteenveto, joka sisältää asianosaisten näkemykset tilaisuuteen johtaneista tapahtumista oleellisilta osin, asianosaisten esittämät toiveet jatkosta sekä asianosaisten laatiman sopimuksen jatkosta. Jokaiselle asianosaiselle annetaan yhteenvedosta omat kappaleet ja yksi kappale yhteenvedoista säilytetään seuran toimistolla.
 • Asianosaisten pyynnöstä asian käsittelystä tiedotetaan johtokuntaa
 • Asian käsittelijöiden harkinnan mukaan asia voidaan viedä sopimuksen synnystä huolimatta johtokunnan käsittelyyn mahdollisten kurinpidollisten toimien arvioimiseksi, jos asian käsittelyssä ilmenee, että seuran sääntöjä on rikottu tai on toimittu vastoin Suomen Taitoluisteluliiton Eettistä säännöstöä.  

4. Jos asianosainen kokee, ettei käsittelytilaisuus ole toteutunut toimintamallin mukaisesti (esimerkiksi on kokenut käsittelijän puolueelliseksi), järjestetään uusi tilaisuus, jota ohjaa seuran ulkopuolinen käsittelijä.

Toimintamallia tarkastellaan vuosittain johtokunnassa. Johtokunta valitsee toimintamalliin asian käsittelijät ja varahenkilöt kauden alussa. Asian käsittelijöiden valinnassa ehdottomana vaatimuksena pidetään puolueettomuutta, luottamuksellisuutta ja hyviä vuorovaikutustaitoja. Eduksi katsotaan sovitteluosaaminen esimerkiksi ammatin ja koulutuksen kautta saatuna. Soveltuvina koulutuksina käsittelijälle suositellaan esimerkiksi Olympiakomitean sovittelijakoulutusta, Suomen Taitoluisteluliiton Vuorovaikutuskoulutusta tai muuta soveltuvaa koulutusta sekä riittävää lajituntemusta.

Päivitetty 2.2.2021

Johtokunta